Main Event
Dani:
1

Zorc uzima dobar pot

Igrač sa rane pozicije pravi raise na 1.100, a na srednjoj pozicji dolazi re-raise na 3.500, a Zorc re-re-raise na 10.000 sa button pozicije.

Prvobitni raiser folduje, drugi igrač prati.

Flop: {j-Hearts}{6-Diamonds}{q-Spades}

Srednja pozicija check, Zorc raisuje na 11.000. Call.

Turn: {j-Clubs}

Srednja pozicija čekira, Zorc opet betuje - 20.000. Nakon dugog razmišljanja, igrač folduje i pokazuje {k-Diamonds}{k-Clubs}

Zorc odnosi pot od oko 44.000.