Main Event
Dani:
1

Borko Brunović eliminisan

Borko Brunović raisuje 5.500 sa kasne pozicije, a Vojislav Petrov sa SB calla, da bi BB raisovo do 26.000. U tom trenutku Borko ima oko 50.000 i odlučuje se za all-in. SB folda, a BB pravi call

Borko: {a-Hearts}{9-Clubs}

BB: {a-Diamonds}{q-Diamonds}

Board:: {9-Clubs}{j-Spades}{3-Hearts}{7-Clubs}{q-Clubs}

I Borko biva izbačen nakon rivera, ali se iskreno nadamo da ćemo ga videti na nekom side eventu.