Main Event
Dani:
1

Dubravko Bagić medju čip liderima

Bagi sa CO pozicije raisuje 17.000. Igrač na BB calla.

Flop: {4-Spades}{5-Spades}{6-Hearts}

BB beta 25.000, Bagi raisuje na 50.000 i BB prati

Turn: {3-Clubs}

BB shove all-in, Bagi prati.

Showdown:

BB: {3-Diamonds}{3-Spades}

Bagi: {a-Spades}{7-Clubs}

River: {10-Diamonds}

Bagi je pokupio ogroman pot od oko 500.000!