Main Event
Dani:
1234

Nikola nije imao sreće

[user187480] • Level 19: 4,000-8,000, 500 ante

Nikola Kolega prati all-in sa {a-Diamonds}{k-Diamonds}, protivnik Patrick Hirtzer {q-Hearts}{j-Hearts}. Na bordu izlazi: {5-Spades}{q-Diamonds}{5-Diamonds}{10-Clubs}{8-Spades}. Nikola sada ostaje sa jako malo čipova 35k.

Tagovi: Nikola KolegaPatrick Hirtzer