Event #58: $10,000 Main Event

Holley Falls to Mozhnyakov

We found Tod Holley collecting his things and Aleksandr Mozhnyakov dragging a pot. Holley had {4-Hearts} {5-Hearts} and Mozhnyakov had {A-Diamonds} {A-Spades}. The board read {6-Clubs} {4-Clubs} {J-Clubs} {9-Diamonds} {7-Clubs} and Mozhnyakov crossed 3.3 million.

Igrač Čipovi Napredak
Aleksandr Mozhnyakov
Aleksandr Mozhnyakov
3,300,000 1,600,000
Tod Holley
Tod Holley
Out

Tagovi: Tod HolleyAleksandr Mozhnyakov