Event #58: $10,000 Main Event
Dani:

Chip Counts

Igrač Čipovi Napredak
Aleksandr Mozhnyakov
Aleksandr Mozhnyakov
325,000 5,000
287,000 38,900
225,000 40,000
186,000 49,000
170,000 99,000
Tom McEvoy us
Tom McEvoy
us 166,000 33,000
165,000 -65,000
109,000 -11,000
93,000 18,000
90,000 -48,000
84,000 18,000
67,000 -11,000
Mark Vos au
Mark Vos
au 65,000 5,000
JC Alvarado mx
JC Alvarado
mx 33,000 6,000
Joe Cada us
Joe Cada
us 32,000 -13,000
32,000 -1,000
31,000 -3,000
16,000 -18,000