Main Event
Dani:
1

Puška već na okidaču

Već nakon nekoliko minuta, primetno je učešće nekih od jačih turnirskih igrača sa područja Hrvatske. Evo jedne interesantne ruke sa Markom Puškadijom koji je u svojoj karijeri već pokazao kvalitet.

Dvadesetogodišnji Marko je ušao u 3-way pot pre flopa da bi na flopu video {q-Spades}{6-Spades}{8-Clubs}. Nakon dva checka, mladić pod nadikom Puška betuje 3/4 pota. Oba igrača prate.

Turn donosi {4-Diamonds} , a nakon dva checka Marko se opet odlučuje na c-bet od 3/4 pota. Ovog puta jedan igrač odustaje, dok preostali prati. Sa {k-Hearts} na riveru, board postaje nešto opasniji, ali to nije zaustavilo bet u veličini pota od strane Puške. Protivnik prati i muckuje ruku nakon što Marko Puškadija otvara 6-4.