Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Jovanović odnosi još jedan "mastan" pot

[user134827] • Level 21: 5,000-10,000, 1,000 ante
Djordje Jovanović

Jovanović otvara pot raisom do 30,000 sa UTG pozicije, a na UTG +1 Milanović radi call.

Na talonu izlazi {5-Clubs}{6-Hearts}{7-Spades} i obojica checkiraju

Turn: {k-Diamonds} check/check i nakon {a-Hearts} na riveru Jovanović ispaljuje 30,000 što Milanović calluje.

Jovanović: {a-Spades}{k-Clubs}
Milanović muckuje

Tagovi: Djordje JovanovićMilan Milanović