Main Event
Dani:
1a1b23

Danilo Radonjić double up

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Danilo Radonjić

Radonjić open sa MP 1.600, CO call.

FLOP: {2-Clubs}{2-Spades}{4-Diamonds} Radonjić c-bet 3.000, CO call.

TURN: {10-Diamonds} Radonjić bet 5.000, CO raise 20.000, Radonjić re-raise 35.000, CO call.

RIVER: {3-Clubs} Radonjić all in 7.000, CO call.

SHOWDOWN:
Radonjić: {10-Hearts}{10-Spades}
Protivnik: {q-Hearts}{10-Clubs}

Radonjić je trenutno na 92.000